Aile Hamam�

Geleneksel T�rk Hamam� dekorasyonuna sahip aile hamam�na ba�l� tam donan�ml� dinlenme odas� ve saunas� ile sizi beklemektedir.

Gelin Hamam�

Gelin adaylar�n�n bu �zel g�n i�in haz�rl�klar� aylar, haftalar ve g�nler �ncesinden yo�un, y�prat�c� ve olduk�a gergin ge�er. Bu tatl� yorgunlu�un ard�ndan d���ne g�nler kala gelin adaylar� i�in bu �zel ve unutulmaz g�ne haz�rl�k �zel bir bak�mla ba�l�yor. Bununda yolu �nce hamamdan sonrada SPA dan ge�iyor.

Jakuzi Keyfi

Hamam �eklinde d�zenlenmi� sistemi ile kan dola��m�n�z� d�zenler toksinlerin v�cuttan at�lmas�n� h�zland�r�r, kaslar� yumu�at�p gev�etir, kemik ve eklemlerdeki a�r�lar� al�r, sertle�en adele yap�s�ndaki spazmlar� giderir, v�cudun dinamizminin yenilenmesini sa�lar.

Masaj

V�cudunuzu ve zihninizi dinlendirerek sizi yenilenmenin e�siz hissine kavu�tururken masaj terapistleri taraf�ndan uygulanan, masaj uygulamalar�yla sizi din� ve zinde k�l�yor. 

Geleneksel T�rk
Hamam�

Bay ve Bayanlara �zel geleneksel T�rk Hamam�ndan olu�maktad�r. T�rk Hamam� otel misafirlerinin kullan�m�na a��k oldu�u gibi iste�e ba�l� olarak hamam i�erisinde kese ve k�p�k masaj� hizmeti de mevcuttur.

Fin Hamam�
(Buhar Banyosu)

Fin hamam� buhar odas�nda 45 - 55 � aras�nda de�i�irken, nem oran� yakla��k %100d�r. Masaj �ncesinde buhar odas�ndaki 20 dakikal�k bir seans, stresten ar�nman�za ve t�m kaslar�n�z�n gev�emesine yard�mc� olacakt�r.

 

Fin Saunas�

Klasik sauna ah�aplar� (Fin �am� - Redwood) ile haz�rlanan, atmosferi 90 ile 110 � s�cakl�k, %10 - 25 nem esas�na g�re �al��an kuru saunad�r.

Kar �e�mesi

Sauna veya buhar odas�ndan ��kt�ktan sonra v�cudu serinletmek i�in kullan�l�r, so�uk du� veya havuza girmeye oranla daha yumu�ak bir s�cakl�k ge�i�i sa�lar.

Macera Du�u

Sauna ve buhar odas�ndan ��kt�ktan sonra ferahlama, rahatlama amac�yla ayn� zamanda farkl� du� efektleri, ���k terapileri, ses ve m�zik e�li�inde e�lence ama�l� kullan�lmaktad�r.

�ok Du�u

Kambala a�ac�ndan �retilmi�, 21 litrelik �ok du� kovas� i�erisindeki so�uk su ile do�al �ok etkisi sa�lamaktad�r.

 

Dinlenme Odas�

Is� derecesi �zerindeki kontrol ayg�tlar� ile ayarlanabilen, �zel cam mozaiklerle kaplanm�� v�cudun rahatlamas� ve dinlenmesine yard�mc� olan yataklard�r. Bu yataklar �zerinde uyumak ayr� bir keyif verir.

Tuz Odas�

Neden Tuz Odas�?

Akci�erlerin ve solunum yollar�n�n temizlenmesi.
Cildin yenilenmesi, antioksidan ve anti-aging kardiyovask�ler sisteme destek, sedef hastal���.

Fitness Merkezi

Yeni g�ne daha fit ba�lamak i�in hayat� daha fit ya�amak i�in...

Havuz

Spor yaparak zinde kal�n, yaz k�� suyun v�cudunuzdaki etkilerini hissedin.